Tuesday, June 30, 2009

个人关心过的股票研究

重点注意以下几个方面.
        1. 行业与企业熟悉程度:
        2. 与经济周期关联度:  
        3. 与经济周期关联形式的了解程度.
        4. 行业周期了解程度: 
        5. 市盈率:         


中国远洋:
           受世界经济还没复苏的影响,这个板块估值仍然比较低. 重点关注.

兴业银行
           最近一段时间表现很好. 一个月涨了25%.但原因还没分析出来. 继续持有.

三金药业:
        1. 行业与企业熟悉程度: 0
        2. 与经济周期关联度:   小
        3. 与经济周期关联形式的了解程度. 不了解.
        4. 行业周期了解程度: 不了解
        5. 市盈率:          合理
        因此可以作为观望品种.但坚决抛出.
No comments: